Политика за защита на личните данни

Политика за защита на личните данни на клиенти на „Де 5 Студио“ ООД

В настоящата политика за защита на личните данни са описани начините, по които „Де 5 Студио“ ООД събира, обработва, съхранява и защитава лични данни на физически лица, които са клиенти на фирмата. Ползвайки услугите на фирмата, Вие се съгласявате със събирането и използването на Вашите лични данни, съгласно тази политика за защита на личните данни, която отговаря на изискванията на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и подзаконовите актове по неговото прилагане, ръководствата и насоките на КЗЛД и Работната група по чл. 29 на Европейския комитет по защита на данните. На местата, където се събират лични данни, може да сe дават допълнителни обяснения, ако е необходимо, относно целите, за които ще се използват данните.

„Де 5 Студио“ ООД събира, обработва и съхранява Ваши лични данни, когато:

  • се регистрирате на нашия уеб-сайт;
  • закупите стока и поискате да издадем данъчна фактура;
  • сами ни дадете съгласие и предоставите Ваши лични данни за обработване.

„Де 5 Студио“ ООД може да обработва Ваши лични данни на базата на:

  • законово задължение за администратора, например при изготвяне на фактури и други счетоводни документи;
  • сключване или изпълнение на договор;
  • да Ви предоставяме информация включително маркетингови съобщения или поздравления за рождени или именни дни или официални празници, чрез каналите за комуникация, които сте избрали (телефон, текстови съобщения, SMS, Viber, email) – в интернет сайтове на трети лица или в социалните мрежи, в които имате профили;
  • съгласие за обработване на лични данни, ако не са налице едно от горните основания, като в този случай:

* съгласието е свободно изразено и безусловно, конкретно – отделно съгласие за всяка една конкретно определена цел, информирано – дадено на основата на пълна, точна и лесно разбираема информация, недвусмислено и изрично ясно потвърждаващо действие.

* съгласието се документира, за да може да се използва като доказателство пред КЗЛД и съда.

* се осигурява практическа възможност на субекта на данните да оттегли по всяко време своето съгласие.

* ако има пряко предлагане на услуги на информационното общество на дете под 14 г. да се удостовери, че съгласието е дадено или разрешено от лицето, което носи родителска отговорност за детето.

Видове лични данни на клиенти, които обработва „Де 5 Студио“ ООД:

  • издаване на фактура – имена, адрес и ЕГН;
  • при регистрация на уеб-сайта ни – име, фамилия, телефон, имейл и адрес;
  • при посещение на уеб-сайта ни – информация, съхранена във Вашия браузър (или мобилно приложение). Тя се използва за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за някои от предоставяните в уеб-сайта ни услуги. Тази информация включва данни за посещението, разглежданите артикули и други.